Her er bloggen vår!

Omstillingsarbeidet er viktig. Me ynskjer flest mogleg med på laget, og meiner at det er ei av dei viktigaste føremonene for å lukkast. Denne bloggen har som føremål å sikre god informasjonsflyt frå det arbeidet som omstillingsorganisasjonen jobbar med. I tillegg kan du fylgje oss på Facebook og på kommunen sine nettsider. Og hugs at du kan kontakte oss, sjå meir under fana «Omstillingsorganisasjonen«.

Grendalaga klar med nye nettsider

GrendamiGrendalaga i Hyllestad er no klar med nye nettsider:

http://grendami.no/

På grendalags-sidene finn du informasjon om grendalaga, kontaktinfo, aktivitetar og liknande. Sidene inneheld også ein aktivitetskalender kopla mot Origo, slik at aktivitetar som vert lagt i kalenderen automatisk hamnar i Firda og på kommunen sine nettsider. På nettsidene finn du òg ei kopling mot dei ulike grendalaga sine facebook-sider.

Det har blitt etterlyst meir informasjon om aktivitetstilboda i Hyllestad, og desse nettsidene er eit bidrag til å gjera aktiviteten i grendene meir synleg. Grendalags-sidene kan vera nyttig både for nye innbyggjarar og for dei som bur i Hyllestad frå før.

Nettsidene er akkurat oppretta og arbeidet med å fylle dei med innhald vil fortsette utover hausten. Ta gjerne kontakt med ditt grendelag dersom du har innspel til nettsidene!

Bli med på fagkurs i samfunnsentreprenørskap!

Er du ein lokal eldsjel? Ønskjer du å få auka kompetanse på å drive utviklingsarbeid i ditt nærområde? Då er kurset i Samfunnsentreprenørskap kanskje noko for deg.

Fagkurset er eit unikt tilbod leia av Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB)Hyllestad_Kommune-4. Her er det svært dyktige og profilerte forelesarar, alle samlingane vert i Hyllestad og innhaldet i kurset vert skreddarsydd for lokale forhold i Hyllestad og HAFS.

Målgruppa for kurset tilsette i kommunen, politikarar, representantar frå frivillig sektor, eldsjeler/initiativtakarar til lokale utviklingsprosjekt og representantar frå lokalt næringsliv.

Første samling vert 28.-29. september

Kurset har to samlingar hausten 2015 og to samlingar vinter/vår 2016
1. samling: 28. – 29. sept.
2. samling: 30. nov – 1. des
3. samling: 1. og 2. februar 2016
Eksamenssamling: 7. og 8. mars 2016

Meld deg på kurset her 

Sjå invitasjon til kurset 

Sjå studieplan

Ta kontakt dersom du har spørsmål: elisabeth.veivag.helseth@sfj.no. tlf: 92284041

Pilgrimsrute gjennom Hyllestad

Gjennom sommaren har det vore jobba med å peike ut ei pilgrimsrute gjennom Hyllestad. Initiativtakar til det lokale arbeidet er Astrid Waage, og ho har knytt til seg ei rekkje lokale krefter for å finne ein trasé som kan vere framkommeleg på fleire måtar. Ruta vil vere ein del av den nasjonale Kystpilgrimsleia, og ta med seg delar av kommunane nord- og sør for oss. Arbeidet med etappen har arbeidsnamnet «Frå kross til kross», og tek utgangspunkt i dei gamle steinkrossane i regionen, samt gamle kyrkjevegar på land og sjø.

Gjennom hausten ynskjer ein å samle dei aktuelle kommunane for å gjennomføre ei testvandring, slik at ein kan sende eit felles forslag til prosjektgruppa for Kystpilgrimsleia. Her har me i omstillingsorganisasjonen teke del i arbeidet som er knytt til planlegging, praktisk organisering og dokumentasjon.

I juli vart den eine delen av ruta, frå Bjørnestad i Skifjorden, via korssundet til Vilnes, gjennomført som demotur, både for å teste korleis ruta eigna seg på sjøvegen, men og for å møte nordgåande pilgrimar som var på veg frå Stavanger til Trondheim med båten «Faxen». Dei lokale pilgrimane nytta Bakkejekta med mannskap frå Jensbua Kystkultursenter, og skapte ei flott ramme for turen.

Videoen syner nokre glimt frå denne ferda, og gjev ein forsmak på ein lenger og meir informativ video som kjem når resten av vandringa er gjennomført.

Er du interessert i å få vite meir, delta på vandring eller på anna vis involvere deg? Nøl ikkje med å ta kontakt med Astrid Waage på telefon 957 58 514 – og del gjerne informasjonen vidare!

Bli med å skape nytt liv i gamle Øen skule!

Ein av dei tidligare elevane ved gamle Øen skule – Sissel Hatløy – har starta eit prosjekt der målsetjinga er å skape nytt liv i Øen gamle skulebygg. Ho har med seg fleire interesserte. Eit interimstyre er skipa og har starta arbeidet med å realisere prosjektet.

Gamle Øen skule kan mellom anna verta ein stad for:

  • sameining av gammalt og nytt handverk
  • kunst, atelier og liknande
  • skulebibliotek, kartsamlingar, mimrestunder
  • kurs: t.d. tekstil arbeid, trearbeid, maling
  • utstillingar på ulike nivå: profesjonelle/amatørar
  • møtelokale for foreiningar og lag og for ymse aktivitetar i grenda/kommunen.

Interrimstyret må ha med seg fleire, og difor vender dei seg no til bygdefolk, tidlegare elevar ved skulen og til andre med interesse for bygget/staden og eit slikt prosjekt.

Les meir om korleis du kan bidra i dette brevet: Brev til vener av gamle Øen skule

Ta kontakt med Sissel Hatløy i interimstyret dersom du ynskjer å bidra til prosjektet; tlf: 412 78 030

Oversikt over fritidsaktivitetar i Hyllestad

I den nye brosjyra «Fritida mi» finn du ei oversikt over forskjellige lag, organisasjonar og aktivitetar du kan delta i og på i Hyllestad. Brosjyra inneheld omtale om kva dei ulike laga driv med, samt kontaktperson og kontaktinformasjon.

Last ned «Fritida mi» ved å følgje denne lenka.

«Fritida mi» visar fram eit breitt spekter avIMG_3423 fritidsaktivitetar i Hyllestad, og her finn nok dei fleste aktivitetar som fell i smak. Brosjyra gir ei oversikt over ikkje-offentlege fritidstilbod, og er eit supplement til kommunale tilbod. Vi håpar brosjyra vil vera nyttig for mange, både folk som har budd i Hyllestad lenge, nye tilflyttarar og folk som vurderer å busetta seg i Hyllestad.

Brosjyra vert sendt ut med posten til innbyggjarane i Hyllestad. Dersom du ikkje bur i Hyllestad eller har reservert deg mot uadressert reklame, finn du og brosjyra på kommunehuset, i lokalbutikkar og på omstillingskontoret.

«Fritida mi» er utarbeida av Hyllestad kommune og det er Frode Holst har stått for den grafiske utforminga.

Kvernsteinsmarknaden 2015

Laurdag 20. juni arrangerte Norsk Kvernsteinssenter og Hyllestad Næringsråd Kvernsteinsmarknad for andre gang. Arrangementet samlar utstillarar innan tradisjonshandverk og lokalmat frå regionen, samt lokale bedrifter som ynskjer å syne seg fram.

På den første skikkelege sommardagen vart dette ei flott hending, med mange besøkande, yrande folkeliv og god stemning. Her er ei lita videooppsummering frå dagen:

Kva tykkjer du om Hyllestad?

I 2011 vart det gjennomførd ei omdømeundersøking i Hyllestad kommune. No vert det gjennomførd ei ny undersøking med dei same spørsmåla som førre gang. Dette gjer det mogleg å samanlikne resultata med førre runde.  

Vi håpar såOmdømeundersøking mange som mogleg vil sette av 5 – 10 minutt til å gje si meining om Hyllestad kommune gjennom denne undersøkinga. Du kan svare på undersøkinga ved å følgje denne linken eller gå inn på  www.hyllestad.kommune.no. Undersøkinga vert òg lagt ut på sosiale media. Vist du ikkje har tilgang til internett kan du ringe kommunen tlf. 57 78 95 00 og få papirformat av undersøkinga tilsendt i posten. Send så inn eller lever på kommunehuset.

Frist for å svare er 5. juli, og resultat frå undersøkinga vert presentert i løp av hausten 2015.

Takk for ditt bidrag!