Vellukka reiselivssamling Leirvik Kro & Motell.

This slideshow requires JavaScript.

Laurdag 26. oktober inviterte omstillingsorganisasjonen og reiselivslaget i Hyllestad Næringsråd til samling for aktørane i reiselivsnæringa i kommunen. Målet med samlinga var å konkretisere og prioritere tiltak som ein saman skal jobbe med til neste år. Ein hadde delt opp dagen i ulike sesjonar som saman skulle gje grunnlaget for gode og relevante aktivitetar til det vidare arbeidet. Først ut var Helge Møller, som på oppdrag frå omstillingsorganisasjonen og reiselivslaget i kommunen har laga utkast for ein strategisk plan for den vidare reiselivssatinga. Her fekk ein ei god runde på innhald, og eit liste med forslag til justeringar. Dette er den første planen av denne sorten som reiselivsnæringa i kommunen har eigd, og det er såleis naturleg at denne vert justert i tråd med dei endringane som måtte komme. Det vart difort konkludert med at planen skal rullerast allereie til neste haust.

Neste innleiar er ein kjenning av vårt lokale reiseliv, Bill Taylor frå Skottland. Han har lang og brei erfaring med tilsvarande utviklingsarbeid i Skottland, som nok må seiast å ligge nokre år før oss i utviklinga av reiseliv i regionar som kan samanliknast med vår. Han hadde som alltid eit høgt fagleg nivå på sitt innlegg, og kom med mange relevante innspel både til strukturelt arbeid, og til dei enkelte aktørane. Tredje innleiar var Jan Erik Fredriksen, som er med å driv DMC på Island. Han fokuserte på samarbeid, nytenking og produktutvikling, og kunne samstundes kunngjere at han var med på laget som overtek drifta av Leirvik Kro og Motell. Dette vart godt motteke av næringa. Den siste økta var konkretisering. For å skaffe eit grunnlag for å komme vidare med utviklingsarbeidet vart deltakarane delte inn i grupper, som først kvar for seg, og seinare i plenum skulle komme med sine innspel til einskildtiltak som næringa sjølv skal jobbe vidare med – saman med omstillingsorganisasjonen.

Oppsummert var dette ei svært nyttig samling. I tillegg til å få konkretisert behova og oppgåvene, er det nyttig å treffast for å drøfte ulike utfordringar og mogelegheiter som er felles for aktørane i næringa. Reiselivet har definitivt funne ei form og ein veg som kan bidra til nyskaping og meir aktivitet. Samstundes er ein bevisst på at det er dei regionale samarbeida gjennom Jensbua og Fjordkysten som skal sette Hyllestad på kartet. Målet med det lokale arbeidet er ikkje å melde seg ut av desse foruma, men å styrke den lokale evna til å ta tak i eige potensiale.

Er du interessert i reiselivsutviklinga i Hyllestad? Nøl ikkje med å ta kontakt med omstillingsorganisasjonen eller reiselivslaget.

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s